محاسبه حجم هوای مورد نیاز برای یک Data Center یا اتاق سرور

 

تولید سرمای مناسب برای کارکرد موثر سرورها ،روترها ،سوئیچ‌ها و دیگر تجهیزات کلیدی از مهمترین پارامتر‌های یک Data Center می‌باشد. خرابی یا عملکرد نادرست هواساز می‌تواند پیامدهای جدی برای سازمان یا شرکت شما در پی داشته باشد، پس نسبت به سیستم هوارسانی Data Center خود بی تفاوت نباشید. استفاده از سیستم های پیش هشدار دهنده و جایگزین می‌تواند راه کارهای مناسبی برای جلوگیری از این پیامدها باشد. اما قبل از همه این‌ها محاسبه دقیق و درست میزان هوای مورد نیاز مهمترین کاریست که باید صورت گیرد.
ابتدا مفاهيم زیر را معرفی میکنیم:

 • BTU (British Thermal Unit) : واحد اندازه گيري انرژي گرمايي در صنايع سرمايشي و گرمايشي مي باشد، در تعريف هر BTU ميزان گرمايي است که دماي يک پوند آب را در فشار يک اتمسفر يک درجه از 60 درحه فارنهايت به 61 درجه فارنهايت برساند
 • Watt : واحد اندازه گيري توان مي‌باشد که معادل BTU 3.413 است
 • Ton : واحد اندازه گيري انرژي سرمايشي است که معادل BTU 12000 مي‌باشد و توان مورد نياز براي ايجاد يک قطعه يخ به ميزان 907.18474 Kg در 24 ساعت مي‌باشد که حدود 3.51 KW است
 • بار حرارتي:  مقدار حرارت توليد شده در يک مجموعه، بعنوان بار حرارتي تعريف مي شود

محاسبه بار حرارتي
محاسبه اندازه هواساز براي يک Data Center يا Server Farm به ظاهر خيلي ساده به نظر مي رسد ولي در عمل پارامترهاي متعددي در اين امر وارد مي شود که آنرا کمي پيچيده مي کند. پارامترهاي موثر: به شرح زیر است:

 • مساحت کف اتاق -  ميزان سرمايش مورد نياز بسته به مساحت اتاق با فرمول زير محاسبه مي شود:


Room Area BTU = Length (m) x Width (m) x 337

 • محل و اندازه پنجره هاي اتاق - اگر اتاق سرورهاي شما داراي پنجره نيست مي توانيد از اين بخش صرفنظر کنيد در غير اينصورت :

South Window BTU = South Facing window Length (m) x Width (m) x 870
North Window BTU = North Facing windows Length (m) x Width (m) x 165

 • اگر مانعي بر سر راه پنجره ها وجود ندارد و نور مستقيم از پنجره به داخل مي تابد در نهايت اعداد بدست آمده را در 1.5 ضرب کنيد.
 • واضح است که اگر شما در نيمکره جنوبي زندگي مي کنيد بايد جاي مقادير را در فرمولهاي پنجره هاي شمالي و جنوبي عوض کنيد.
 • اگر در سرور روم شما کارمنداني هم کار مي کند، بايد آنها را نيز به حساب آوريد. براي هر نفر معادل 400BTU محاسبه مي‌شود.

Total Occupant BTU = Number of occupants x 400

 • ناگفته پيداست که عمده حرارت توليدي در يک Data Center مربوط به تجهيزات داخل آن مي باشد. حداکثر توان مصرفي هر دستگاه بر روي آن ذکر گرديده است در حاليکه توان مصرفي واقعي آن ممکن است پايينتر از آن باشد. در هر صورت دست بالا گرفتن آن بهتر از دست کم گرفتن آن مي باشد.

Equipment BTU = Total wattage for all equipment x 3.5

 • سيستم روشنايي - مجموع توان روشناييها بايد محاسبه گردد:

Lighting BTU = Total wattage for all lighting x 4.25

 • در نهايت سرمايش کلي مورد نياز از مجموع بدست آمده در هر بخش محاسبه مي شود:

Total Heat Load = Room BTU + Windows BTU + Total Occupant BTU + Equipment BTU + Lighting BTU

اين ميزان سرمايش بايد با يک يا چند هواساز تامين گردد. هواسازهاي کوچک حجمي بين 5000 تا 10000 BTU دارند و معمولا در ابعاد پنجره ها نصب مي شوند، ولي هواسازهاي بزرگتر در حجمهاي 1 تن به بالا هستند و داراي پيچيدگيهاي خاص خود چه در زمينه کارکرد و چه در زمينه نصب مي باشند.

با استفاده از بسته نرم افزاری مدیریت شبکه جام در کنار تجهیزات CISCO و netSYS امکان مدیریت و مانیتور بهینه دمای اتاق سرور و تجهیزات شبکه فراهم می گردد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.